İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili tüm konularda müvekkillerimize hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu alanda verdiğimiz başlıca hizmetler şunlardır:

 • Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması; sözleşmelerin Yargıtay içtihatları ve güncel mevzuat ışığında gerektiğinde revize edilmesi,
 • İş sözleşmelerinin feshi, işten çıkarma veya işten ayrılma konularında hukuki danışmanlık verilmesi ve sürecin takibi,
 • İşyerindeki çalışma ortamının sağlık, iş güvenliği ve aranan diğer kriterler yönünden mevzuata uygun hale getirilmesi için hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Yaşanılan somut olaylara özgü olarak uyarı, ihtar, savunma isteme yazısı, tutanak, fesih bildirimi ve ilgili yazıların hazırlanması,
 • Yabancı çalışanlar konusunda hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti gibi tüm işçilik alacakları konusunda hukuki danışmanlık verilmesi,
 • İşe iade sürecinin yönetilmesi,
 • İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklere ilişkin olarak gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve eğitim hizmetlerinin sunulması,
 • Arabuluculuk başvurusunun yapılması, arabuluculuk görüşmelerine katılma ve arabuluculuk sürecinin takibi,
 • Meslek hastalığı ve iş kazası ile ilgili konularda hukuki danışmanlık verilmesi,
 • İş Hukuku, Sosyal Güvenlik hukuku ve ilgili mevzuattan kaynaklı davaların açılması ve dava süreçlerinin takibi.